คุณยายแต้ม สารพล ผู้มีภูมิรู้ภูมิปัญญาหลากหลายอย่าง

คุณยายแต้ม สารพล บุคคลตัวอย่างเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของชาวผู้ไท นักเรียนผู้สูงอายุบ้านเหล่าใหญ่วัย 84 ปี เป็นผู้มีภูมิรู้ภูมิปัญญาหลากหลายอย่างคือ

1.ทอผ้าเก่งสวยงามปราณีตโดยเฉพาะซิ่นไหมมัดหมี่

2.รู้และปฏิบัติตามฮีตคองประเพณีฮีต 12 คอง14 นับถือศาสนาพุทธโดยเคร่งครัด

3.มีภูมิรู้เรื่องการทำพานบายศรีปากชามที่สวยงาม

4.สามารถลงวัดจำศีลภาวนาทำวัตรสวดมนต์แปลเช้าเย็นได้ปากเปล่าโดยมิได้ขาดโดยไม่จำเป็น

5.รักษาศิลปวัฒนธรรมของผู้ไทส่งต่อลูกหลานให้ปฏิบัติตาม

6.อวยพรเป็นคำกลอนได้เช่นอวยพรลูกหลาน อวยพรคู่แต่งงาน ผูกแขนอวยพรคนป่วยฯ