สิมโบราณ บ้านเหล่าใหญ่

“สิมโบราณ” เป็นสถานที่แนะนำว่า มาถึงแล้วต้องไปยังศูนย์รวมศรัทธาของชาวภูไทแห่งบ้านเหล่าใหญ่ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานร่วม 200 ปี

ซึ้งสภาพหลังปัจจุบันได้รับการบูรณะ และยังรักษาเค้าโครงเดิมแบบโบราณอยู่ สิมนแห่งนี้ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๘ โดยพระโพธิ์เจ้าอาวาส พระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๓๘๓ และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่อมแซมใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เนื่องจากเวลาผ่านมาเกือยสองร้อยปีจึงเกิดการทรุดตัว โดยการบูรณะใหม่ ก็ยังคงไว้ซึ้งสภาพเดิมให้มากที่สุด

สิมโบราณ บ้านเหล่าใหญ่
สิมโบราณ ที่วัดหอไตรเหล่าใหญ่
ด้านในสิมโบราณ
ภาพจาก GolfZa Nansa-ang