OTOP กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง บ้านเหล่าใหญ่ จ.กาฬสินธุ์

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านเหล่าใหญ่ เกิดขึ้นเนื่องจากประสบปัญหาว่างงานอัตรารายได้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำจึงมีการรวมตัวกลับวัดตั้งกลุ่มการทอผ้าพื้นเมืองขึ้น

เนื่องจากเดิมทีแล้วชุมชนภูไทมีการสืบสานวัฒนธรรมด้านการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษจึงเกิดแนวคิดเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ สร้างงาน จึงรวมกลุ่มกัน จัดทำกลุ่มสตรีหมู่ 7 โดยทางกลุ่มมีภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษ การทอผ้ามีหลายลาย เช่น ลายขิด ลายบาก ซึ่งทอเพื่อจำหน่ายแล้วแต่ความยากง่ายของลาย เนื่องจากเป็นสินค้าทำด้วยมือจึงทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงทำให้รู้สึกมีคุณค่าแก่ผู้ได้รับอีกทั้งยังเป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ผลิตก่อให้เกิดความรักษาและหวงแหนในเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่ได้คิดค้นขึ้นมาจนสามารถเสนอออกสู่สายตาผู้พบเห็น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มโดยการศึกษาคิดค้นรายใหม่ๆและจำหน่ายแปรรูปผ้าโดยการตัดเย็บเสื้อเย็บมือ สร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่ม

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง